Girişimci (Müteşebbis)

Girişimci (Müteşebbis)

GİRİŞİMCİ (MÜTEŞEBBİS)

1. Girişimcinin Tanımı: Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir. Girişimci toplumun gereksinim duyduğu dolayısıyla talep edilen bir malı ya da hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna öncülük eder. Girişimci ile müteşebbis aynı anlamı taşımaktadır.

2. Girişimcinin Özellikleri:

 • Riski üzerine almak,
 • Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlamak,
 • Mal ve hizmetleri belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelterek dördüncü üretim faktörünü oluşturmaktır.

Girişimcilik, TC. Anayasası'nın tanıdığı üç temel hakla güvence altına alınmıştır. Bunlar:

 • Mülkiyet hakkı
 • Meslek seçme hakkı
 • Sözleşme yapma hakkıdır.

3. Başarılı Girişimcinin Özellikleri:

 • Kabul edilebilir riskleri göze alma
 • Kararlılık
 • Çok yönlülük
 • İş bitiricilik
 • Kendine güvenirlik
 • Planlı hareket etme
 • İleriyi görme
 • Uyumluluk
 • Girişkenlik
 • İkna yeteneği
 • Risk alma
 • Esneklik
 • Üretkenlik
 • Bağımsızlık
 • Sorunları hızlı şekilde çözebilme
 • Sosyal ve kültürel yapısı
 • Hayal gücü
 • Liderlik yeteneği
 • Çalışkanlık
 • Sorumluluk duygusu
 • Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği

4. İş Planı: 

İş planı, ister kurulu bir firma olsun, isterse firma kurma aşamasında olsun, o an bulunulan noktayı, ulaşılmak istenilen hedefi ve bu hedefe giden yolun haritasının çıkartılmasını sağlayan işler bütünüdür. İşin ne olduğunu, çalışma ortamını, kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araç ve yöntemleri tanımlar. İş planı, girişimciye şu yararları sağlar:

 • İşin her aşamasında neyin doğru neyin yanlış yapıldığını gösteren bir kontrol mekanizmasıdır.
 • İşteki başarı ve büyüme olasılıklarının değerlendirilmesini sağlar.
 • İşin sorunsuz yönetilmesini ve başarı için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlar.
 • İş için bir iletişim aracıdır. Amacı, rekabet şartlarını, yönetimi ve insan kaynaklarını tanımlar.
 • Finansal tekliflerin temelini oluşturur.

İş planı aşağıdaki gibi dört ana bölüme ayrılır.

4.1. İşin Tanımlanması: İşin özelliği, satılacak ürün veya sunulacak hizmeti açıklar. Bununla beraber, ürün veya hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak işletmenin ne gibi rekabet üstünlüklerine sahip olduğuna dair bir taslak oluşturur.
İş yerine ait bilgiler:

 • İşin adı, sahibi ya da sahiplerinin adı
 • İş adresi ve telefon numarası
 • Binanın, büyüklüğünün, yerinin, planının, trafik durumunun ve gerekli ticaret araçlarının tanımlanması
 • İş planının tarihi

İşe ait Bilgiler:

 • İşin ve satılacak ürünün tanımlanması
 • İşin potansiyelinin ve nasıl büyüyüp başarılı olunacağına inancın tartışılması

4.2. Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi: Ürün veya hizmetin nasıl pazarlanacağı hakkında bilgi verir. Hedeflenen pazardaki eğilimler belirlenir ve müşterilerin kimler olduğu tanımlanır. Pazarın toplam hacmi hesaplanır ve işin pazardan ne kadar pay elde etmeyi umduğu, tüketicilerin beğenileri, satın alma alışkanlıkları üzerinde tahminler yapılır. Rakipler incelenirken güçlülükleri ve zayıflıkları da tartışılır. Ürün, fiyat, yer ve satışı arttırmaya yönelik pazarlama politikası ayrıntılı şekilde ortaya konulur.

4.3. Çalışma ve Organizasyon Şekli: İşin yapısı tartışılır. İdari personelin özellikleri ve deneyimleri ile ilgilenilir. Personel gereksinimi, işin özellikleri ve piyasadaki ücret düzeyine bağlı olarak ortaya konur. Arşiv ve belgelerin nasıl korunacağı ve bunların sorumlulukları seçilir. İlgili yerlerden alınacak izin, yapılacak işlemler ayrıntılı olarak belirlenir ve kontrolü yapılır.

İş Planında Çalışma ve Organizasyona Ait Yer Alması Gereken Bilgiler:

 • Böyle bir projeyi idare etmeye uygun kişi olunduğunu gösteren deneyim ve özelliklerin tanımlanması
 • Yönetim kurulunun özellikleri, deneyimlerinin tanımlanması, maaş düzeylerinin belirlenmesi.
 • Personele ne kadar ücret ödeneceğinin, yetiştirme programında neler yapılması gerektiğinin ve nasıl denetleneceklerinin anlatılması
 • İşin yasal yapısının belirlenmesi
 • Gereken finans miktarı ve finans kaynaklarının belirlenmesi
 • Kayıt ve muhasebe sisteminin ve bundan kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi
 • Ticaret yapmak ve iş yönetmek için ilgili makamlardan belge ve izinlerin açıklanması

4.4. Mali Düzenlemeler: İşe yapılan yatırımlardan nelerin amaçlandığı, ne tür malların satın alınacağını ve bu işle ilişkili tahmini ticareti ve harcamaları mali düzenlemeler açıklar.

 • Mali Planda Yer Alması Gereken Bilgiler:
 • Gerekli araçların sıralanması ve her birinin maliyeti
 • En azından ilk bir yıllık işin nakit akışı tasarıları
 • Aynı yılın tasarlanan kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu
 • Tasarlanan talep ve planlanan fiyat politikası üzerine kâr ve zarar belirtmeyen analiz

5. İşletmenin Kuruluş Kararı: İşletmenin kuruluş kararının alınmasında üzerinde durulması gereken unsurlar şunlardır:

 • En uygun işletme büyüklüğünün veya üretim kapasitesinin seçimi,
 • En uygun üretim teknolojisinin veya üretim yönetiminin seçimi,
 • En uygun işletme kuruluş yerinin seçimidir.

İşletmenin üretimini sürdüreceği konumun belirlenmesi birinci derecede önemlidir. Çünkü üretim yöntemini ve hatta işletme büyüklüğünü (kapasite büyüklüğünü) bir kez belirlendikten sonar değiştirmek mümkündür.

İşletme Büyüklüğü veya Üretim Kapasitesinin Seçimi:

 • Kurulacak üretim birimlerine hammadde ve yardımcı madde temin edebilecek çok sayıda tedarik (kaynak) noktası, çok sayıda aday kuruluş yerine yakınlık, (Üretim planı çıkarılmalıdır.)
 • Tüketim merkezlerinin durumu,
 • Ulaştırma maliyetleri,
 • Üretim ve yatırım maliyetleri gibi çeşitli maliyet hesaplamaları,
 • Kârlılık ve diğer unsurların belirlenmesi gerekir.

5.1. Üretim Planı: Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin; iş gücü, araç ve gereçler kullanılarak ortaya çıkarılmasına denir. Bu mal ve hizmetlerin üretimi çeşitli faaliyetler ve belirli fedakârlıkları gerektirecektir. Diğer bir ifade ile işletme, belirli üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimde kullanacak ve bunun karşılığında bir ürün elde edecektir.

Üretimin amacı, insanların ihtiyaç duydukları mal veya hizmetleri karşılamaktır. Üretim faaliyetlerinde bulunabilmek için üretim faktörlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesi gerekir. Üretim fonksiyonu, sadece tüketicinin ihtiyaç duyduğu kalite, cins ve miktarda mal veya hizmet üretiminden oluşmuş değildir. Üretimde kullanılan çeşitli üretim faktörlerinin verimliliği de önemlidir. Girişimci, işletmede elinde bulunan malzeme, makine ve doğal kaynakları istenilen kalitede, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimi sağlayacak biçimde bir araya getirir. Gerekli yolu belirlemeyi, zamanlamayı, yürütmeyi ve izlemeyi gerçekleştirir.

Üretim Çeşitleri:
Mal Üretimi: Tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla her türlü madde elde edilmesi işlemine mal üretimi denir. Mal üretimi de iki şekilde gerçekleştirilir.

 • Siparişe Göre Üretim: Bu üretim faaliyeti müşterinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Stoklama amacı güdülmez. Siparişe göre üretimde mallar kaliteli olmakla beraber üretimin zorluğu ve maliyeti yüksektir.
 • Seri Üretim: Piyasa talebi karşılanmak üzere çok miktarda üretim yapılır. Belirli zamanda çok miktarda belirli seriyi dolduracak ürünler üretilmesi söz konusudur. Seri üretimde ürün kısa süre içinde yapılır. Seri bitince yeni bir seriye geçilir. Büyüklük, kalite vb. bakımlardan birbirinin aynı olan sınırlı sayıda malı içerir. Seri üretim, devamlı, aralıklı ve karışık üretim olmak üzere üçe ayrılır.
 • Devamlı Üretim: Devamlı üretimde bir malın üretimi için yapılması gereken işlemler, iş istasyonlarından geçerken yapılır. Örneğin, otomobil, buzdolabı, televizyon vb. malların üretiminde iş çeşitleri, istasyonlardan geçerken ilgili bölümlerinde gerçekleşir. Üretim, sürekli ve düzenli bir şekilde birbirini tamamlayan iş istasyonlarından geçerek yapılır ve tamamlanır.
 • Aralıklı Üretim: Bu sistemde üretim, sürekli bir akım halinde değil, belirli zaman aralıkları içinde olmaktadır. Aralıklı üretim yöntemine göre faaliyet gösteren işletmeler, tek tip mal üretiminde bulunmayıp yedek parça ve yan grupları da partiler hâlinde üretir. Dolayısı ile bu yöntem seri üretim şeklinde olmaktadır. Partiler hâlinde üretim faaliyeti seriden seriye geçer. Ancak seri ve seri miktarlarının iyi planlanması ve serilerin sürüm imkânlarının araştırılması gerekir.
 • Karışık Üretim: Karışık üretim sistemi, devamlı ve aralıklı üretim çeşitlerinin ortaklaşa kullanıldığı en uygun usuldür. Üretim yapılan ürün ile yan ürünler devamlı bir şekilde seri olarak üretilir. Üretim hem devamlı olmakta hem de partiler hâlinde yapılmaktadır. Örneğin; otomobil ve ev eşyası endüstrisinde üretim devamlı olmakla beraber, büyük sayıda parça üretimi ve yan üretim işleminin yapılmasında ise aralıklı üretim sistemi kullanılır.
 • Hizmet Üretimi: Üretim, malları kapsadığı gibi hizmetleri de kapsar. Hizmet üretimine, stoku mümkün olmayan üretim de denilmektedir. Doktorluk, mühendislik ve eğitim hizmetleri bu gruba girer. Hizmet işletmelerindeki üretim, imalat işletmelerindeki üretimden oldukça farklıdır. Hizmetler, üretilirken tüketilir. Dolayısıyla, hizmetlerin kalitesini ölçmek, malların kalitesini ölçmekten daha zordur.

Üretim Planlaması: İşletmelerde iş gücü, fiziksel araç ve olanakların verimli bir şekilde kullanılmasını, bu araç ve olanaklara göre hangi ürünün ne miktarda, hangi yöntemle ve ne zaman üretileceğini gösteren tasarı ya da modele denir. Üretim planları gerektiğinde değiştirilebilir. Hangi ürünün, ne zaman ve hangi istasyonlarda işlem görerek üretileceği üretim planlarında değil, üretim programlarında tespit edilir. Üretim planları bağlayıcı değildir. Üretim planlaması ile işletmenin günlük, haftalık ve aylık üretim seviyeleri belirlenir.

Üretim İşletmelerin Kuruluş Yerinin Seçimi: Üretim işletmelerinde kuruluş yeri seçilirken aşağıdaki iki ana ölçüt dikkate alınmalıdır;
Devlet planlama teşkilatının yatırım teşvikleri ölçütleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki ölçütler de dikkate alınmalıdır. Bunlar;

 • İşyeri ulusal gelirin artmasına yardımcı olmak,
 • İşgücünü tam ve etkin olarak kullanmak,
 • Geri kalmış bölgeleri kalkındırmak,
 • Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerdeki sosyolojik ve ekolojik sorunlara çözüm getirmektir.

İşletmenin kendi amacını gerçekleştirmeye yönelik ölçütleri bulunmaktadır. Bunlar;
- En uygun kuruluş yeri ileride işletme kârını maksimum kılacak bir yer olmalıdır.
- Toplam gelirlerin fazla, maliyetlerin en az olduğu ölçütler tercih edilmelidir.
- Genellikle kuruluş yeri seçilirken en fazla gelirin olduğu yerler tercih edilir.
- Satış ve gelirlerin maliyetleri ölçütlerine ilişkin hesaplamalar dikkate alınmalıdır.

Diğer İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi:
Fabrikanın kurulacağı bölgenin seçimi. Bu, ülkenin ortak özellikleri bulunan bir bölgesi olabilir. İşletmenin kuruluş bölgesinin seçerken aşağıdaki adımları uygulaması gerekir:

- Kuruluş yöresinin seçimini etkileyen faktörler belirlenmelidir.
- Bölge için belirlenen faktörler önemine göre sıralanmalıdır.
- Belirlenen faktörler bölge içindeki yörelere gore etkinlik sırasına konulmalıdır.
- En uygun yöreler aday olarak seçilmeli ve toplam maliyetler ile gelir toplamı karşılaştırılarak en uygun kuruluş yöresi belirlenmelidir.
- En uygun kuruluş yöresi hakkında kesin kararı işletmenin üst düzeydeki yöneticileri vermelidir.
- Yöre seçimi, optimum kuruluş yeri seçimi kararının en karmaşık aşamasıdır. Yöre seçimini etkileyen faktör çok sayıda olduğu gibi bunların, ölçümü de oldukça zordur. Kuruluş bölgesi ve yöresi belirlendikten sonra fabrikanın kurulacağı arsanın veya konumun saptanması oldukça kolaydır.

Kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörler şunlardır:

- Pazar Faktörü: Üretim biriminin veya işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerin başında gelir. Çünkü her üretim faaliyeti, bir pazardaki gereksinimi karşılamak için yapılır. Özellikle ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma ücretlerinin yüksek olması durumunda, işletme kuruluş yerinin pazarlara yakın olması gerekir.
- Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü: Kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerden birisi de, hammadde ve yardımcı maddeye yakınlık ve bunların tedarik olanağıdır. Hammadde, fiziki ve kimyasal nitelikler yönünden uygun olmalı, sürekli olarak temin edilebilmeli, fiyatı elverişli olmalı ve iyi bir ulaştırma sisteminin yakınında bulunmalıdır.
- Taşıma Faktörü: Ulaştırma giderleri, ulaştırma olanak ve araçları kuruluş yerleri faktörleri arasında en genel olan faktördür. Bununla birlikte, bu faktörü yalnız başına göz önüne almak zorunda olan işletmeler de vardır.
- İşgücü (insan gücü) Faktörü: Kuruluş yeri seçilirken işgücünün nitelik ve nicelik yönünden yeterli olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Büyük ölçüde işgücü yoğun üretim yöntemi uygulayan işletmeler, işgücünün kolayca temin edilebileceği bölge veya yerlerde kurulmalıdır. Belirli bir konuda uzmanlaşmış veya kalifiye işgücüne gereksinimi olan işletmeler, bu nitelikteki işgücünün var olduğu yakın yerlerde kurulmalıdır. Oyuncak, porselen, müzik aletleri, cam eşya ve halı dokuma endüstrilerinin uzmanlaşmış işgücüne gereksinimleri vardır. Bu nedenle, uzmanlaşmış işgücünün bulunduğu yerlere yönelirler.
- Enerji ve Yakıt Faktörü: Su, kömür ve elektrik enerjisi kaynaklarının bulunduğu yerler de kuruluş yerinin seçimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Çimento, şeker, kâğıt hamuru üreten ve bıçkı işletmeleri gibi enerji gereksinimi fazla olan işletmeler ucuz su ve elektrik enerjisi elde edilebilen akarsu dolaylarında kurulurlar. Kömür enerjisinin çok kullanıldığı işletmelerin kömür madenleri yakınında kurulduğuna rastlanır.
-Teşvik Edici Faktörler: Geri kalmış bölgeler, alt yapı tesisleri yönünden fakir oldukları gibi, yer açısından da tüketim merkezlerine uzaktırlar. Buralara endüstriyel tesis kurulabilmesi için yol, enerji, su, personelin sağlık, kültürel ve diğer gereksinimlerinin karşılanması için ayrıca yatırımlar yapılması gerekir. Gelişmiş bölgelerde kurulan endüstriye göre, bölgenin geri kalmışlığı nedeniyle, projenin kuruluş ve işletme dönemi boyunca yüklenecek külfetleri hafifletici önlemler devlet tarafından alınmadığı sürece, geri kalmış bölgelerde endüstri kurulması ve geri kalmışlıktan kurtulma olanağı yoktur.
- Vergiler: Yapılacak iş üzerinden hangi vergilerin ödenmesi gerektiği bilinmelidir.
- Toplumsal Özellikler: Toplumun tüketim alışkanlıkları, kültür yapısı, eğitim düzeyi, yaş ortalaması, istihdam ve teknik eleman bulabilme olanakları gibi özellikler de seçilecek bölgenin öneminde etkilidir.
- Konum veya Arazi Özellikleri: Arazi seçilirken yukarıdaki ölçütler ile birlikte iklim kaynaklara yakınlık ve stratejik noktalar ile yakınlık gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Personel İstihdamı: İşletmeler sermaye, hammadde, makine gibi kaynakları kullanarak mal ve hizmet üretir. Diğer önemli bir kaynak daha vardır ki iş gücü veya insan kaynağı diye isimlendirilir, işletmecilikte ise personel diye adlandırılır. Girişimci, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı personel sayısı ve özelliklerini tahmin ederek personel planlaması yapmalıdır.

Personel çalıştıran girişimcilerin dikkat etmesi gereken kurallar:

 • Çalışanlara örnek olunmalıdır.
 • Çalışma saatlerine mutlaka uyulmalıdır.
 • Tüm çalışanlar, kişisel olarak tanınmalı ve aile durumları bilinmelidir.
 • Çalışan personelin iyi niyeti kötüye kullanılmamalıdır.
 • İşlerin istenilen şekilde yürümemesi durumunda bile insanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
 • Basit ve kırıcı olmayan uyarılar yapılmalıdır.
 • - Her işçinin yaptığı işle gurur duyması sağlanmalıdır.

Girişimcilerin personel ile ilgili sorumlulukları

 • İşe uygun personel seçimi ve istihdamı
 • Personel eğitimi
 • Personele, emeğinin karşılığını vermek
 • Personele, işini sürdürmesi ve geliştirmesi için destek olmak
 • Personelin performansını değerlendirme

7. Satış: Satış, önceden belirlenen koşullar içinde, satıcının para karşılığında satışa konu olan mal ya da hizmeti alıcıya vermesi durumudur. Satış, üretici ile tüketici arasında bir köprüdür. Satış işleminin gerçekleşmesi için,

 • Satışa konu olan mal ve hizmetin var olması
 • Satıcının malına bir fiyat belirlemesi
 • Alıcının da bu fiyatı ödemeye razı olması gerekir. 

Satış, bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Satış, profesyonel bir çaba gerektirir. Satış elemanı, işletme ile pazar arasındaki ilişkileri sağlayan görevlidir. Satış elemanının seçimindeki genel ilke adama göre iş değil, işe göre adamdır.

Serbest Meslek faaliyetleri nelerdir?

22.12.2020 08:21:50

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

e-SMM Devamı

E-ticarette rekor beklentisi: Yüzde 38'e yükselecek

30.10.2020 06:53:39

Türkiye'de geçen yıl 190 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 213 milyar liraya, gelecek yıl da 240 milyar lira yükselmesi bekleniyor.

e-Ticaret Devamı

Anahtar Teslim e-Ticaret

23.10.2020 20:28:48

İstenmeyen mesaj devri bitiyor

16.10.2020 18:17:32

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile müşterilere mesaj gönderen şirketler, vatandaştan izin almak zorunda olacak.

Devamı

Tarım Bakanlığından Gençlere ve Kadın Çiftçilere, %50 Hibe Desteği

12.9.2020 09:33:19

Tarım ve Orman Bakanlığından, küçük aile işletmelerine %50 hibe desteği açıklandı

Devamı

e-İrsaliye Başvuru

19.8.2020 15:07:38

Ticari1.com ile e-irsaliye kesmek kolay ve hızlı.

e-İrsaliye e-Dönüşüm e-Belge Devamı

Kullandığınız Yazılımdan e-Defter oluşturmak Ticari1 ile çok kolay

19.8.2020 12:31:54

Muhasebe kayıtlarınızı bitirin, bizi arayın e-Defter'iniz 5-10 dk içinde hazır.

Muhasebe Programı e-Defter e-SMM Devamı

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp