Sık Sorular Sorular

Veri Güvenliği

Ticari1.com'da girdiğiniz tüm kayıtlar ve diğer şirket bilgilerinize sizden başka hiçkimse erişemez. Buna Ticari1.com çalışanları da dahildir. Veriler sizin şirketinize özel bir veri tabanında yüksek güvenlikli olarak tutulmakta ve şifreleme teknikleriyle de korunmaktadır.

Şirketinizin Ticari1.com daki hesabına diğer çalışanlarınızın, muhasebecinizin ya da mali müşavirinizin erişmesini isterseniz onlara da yeni kullanıcı almalısınız. 

Ticari1 Teknoloji A.Ş. olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaktayız.

Ticari1.com müşterilerinin bilgi sistemine hızlı, kesintisiz ve doğru biçimde ulaşılmasını sağlıyoruz. Tüm sunucularımız Türkiye'de olup ayrıca oluşabilecek risklere karşı da yedekleme sistemleri kullanılmaktadır. 

Sunucularımızın, içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması için yeni uygulama ve gelişen teknoloji ile sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Ticari1 Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası sayfasına bakılabilir.

Ticari1.com iş sistemi her gün sık aralıklarla yedeklenmekte ve veriler, şifreli bir şekilde kaydedilmektedir. İstenmeyen bir veri kaybı yaşanması durumunda sunucularımız en yakın tarihli yedege dönelebilecek şekilde planlanmış ve işletilmektedir. 

Ticari1.com kullanıcıları diledikleri zamanlarda kendileri de tüm ürün, teklif, sipariş, fatura, cari hesap, kasa, banka, çekler, muhasebe muavin dökümü vb. verilerinizi excel veya pdf formatında dışarıya aktarabilirler.

e-Dönüşüm (e-Fatura e-Arşiv e-İrsaliye e-SMM e-Mühtashsil)

Şirketinize ait Mali Mühürünüz varsa 20 dakika sonra e-Fatura'ya geçebilirsiniz. eFatura sayfamızdan heman başvurunuzu yapın.

Mali Mühür Sertifika Başvurusu için: Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin web adresindeki ilgili alanlar doldurularak MALİ MÜHÜR başvurusu gerçekleştirin. Mali mühür bir kaç gün sonra adresinize gönderilir. (Buradan sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olursunuz.) Mali Mühür Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Anonim Şirket (A.Ş.), Limited Şirket (Ltd.Şti.) ve Şahıs Şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

Ticari1 Teknoloji A.Ş., 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistem yatırımı yapmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış bir 'Özel Entegratörlük Hizmet Sağlayıcısı'dır. Elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz Ticari.com iş sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

Ticari1 Teknoloji A.Ş., Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) "e-Fatura Özel Entegratör" iznine göz atabilirsiniz: www.efatura.gov.tr

Ticari1.com üzerinden düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkündür. Farklı seri no ile de çalışılabilmektedir.

VUK 167 Sıra No'lu Genel Tebliği uyarınca fatura kullanmaları zorunlu bulunanların fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları durumunda, bu kişiler açısından perakende satış fişleri geçerli olmayacaktır.

Ancak, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No'lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir. 

Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.

Uygulamanın sahada yalnızca bir istisnası olup, akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC'lerden düzenlenen ÖKC fişleri karşılığında e-Fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, söz konusu ÖKC fişleri tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçer belge kabul edilecektir. Bu nedenle bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmamalıdır.

e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir.

Buna göre Vergi Usul Kanunu'nun 215/2-a maddesinde; "Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz." hükmü yer almakta olup buna göre faturanız
düzenlenmelidir.

397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine değişiklik getiren 447 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle " ..kağıt faturanın hiçbir hükmü yoktur.." ifadesi kaldırılmıştır. Bununla ifade "Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır." şekline dönüşmüştür.

Buna göre kağıt fatura mali açıdan geçerli bir belge olmakla birlikte e-fatura kullanıcılarının birbirine efatura düzenlemesi gerektiğinden VUK ceza hükümleri (353/I) uygulanabilecektir.

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği
Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC' lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.

Elektronik fatura sistemi faturanın yazdırılması değil elektronik ortamda saklanmasına yönelik bir yapıda kurulmuştur. Bununla birlikte faturayı "Yazdır" seçeneğiyle yazdırabilirsiniz.

Ancak yazdırılan e-faturanın fatura olarak mali değeri olmayıp 433 Nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanan şekilde düzenlenmiş olması kaydıyla irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte söz konusu e-Faturanın elektronik ortamda saklama zorunluluğunuz devam etmektedir.

Mükellefler e-Fatura Uygulamasına isteğe bağlı olarak başlayabildikleri gibi zorunluluk kapsamında olmamaları halinde Başkanlığa dilekçe ile başvurarak uygulamadan ayrılabilirler.

1.Sınıf tüccar (bilanço esasına göre defter tutan) iken 2. Sınıfa (işletme hesabı esasına göre defter tutan) geçen firma eFatura ve e-Defter uygulamalarından çıkabilir mi?

Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Fatura uygulamasından çıkmak mümkün değildir. Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Defter uygulamasından çıkmak mümkündür. Çünkü mevcut durumda yalnızca bilanço esasına göre tutulan defterlerden yevmiye ve kebir defterinin e-Defter olarak tutulmasına imkan verilmektedir. Durumu tevsik edici belgeler ile Başkanlığımıza başvurulması halinde e-Defter mükellefiyeti kapatılacaktır.

e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin kapsamın 421 ve 454 nolu VUK Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 433 ve 464 nolu VUK Genel Tebliğleri kapsamında e-Arşiv
uygulamasına geçen mükelleflerin ayrıca e-Defter uygulamasına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır.

İlgili mevzuat biriminin verdiği bilgiye göre mükellefin;

  • Süresinde e-faturaya dahil olunmaması halinde mükerrer 355.md uyarınca özel usulsüzlük cezasını gerektirir.
  • Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi...> 2.derece usulsüzlük cezasını gerektirir.
  • Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.

Kendilerine 421 ya da 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen mükelleflerin ilerleyen dönemlerde zorunluluk kriterlerini kaybetmeleri halinde de uygulamadan çıkmaları
mümkün bulunmamaktadır.

e-Fatura uygulamasına yeni kaydolan firmaların "Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde" ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

Faturanın boyutu 60 kb'ı geçerse fatura görüntülenemez.

forum.efatura.gov.tr sitesindeki 11630 ve 2307 nolu sorular incelenmelidir.

e-Fatura kullanıcılarının birbirlerine e-fatura düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse de e-fatura yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin kapanış tarihinin aynı tarih olması mümkün değildir. Gümrük işlemleri için önce fatura düzenlenmektedir ve bu faturaya istinaden gümrük beyannamesi açılmaktadır. Sonra malın fiili çıkış işlemi yapılıyor ve gümrük beyannamesi kapatılıyor. GİB ihracat tarihi olarak söz konusu malların Türkiye gümrük bölgesinden çıktığı tarihi (İntaç Tarihi) baz almaktadır. Bu dönem beyannamesinde ihracat olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, esas olan fatura tarihinin gümrük beyannamesi kapanış tarihinden önce olmasıdır. İstisnai durumlarda aynı gün de olabilir. Ama böyle bir zorunluluk yoktur.

Düzenlenmiş olan bir e-faturaya sonradan müdahale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhracata ilişkin olarak sonradan ortaya çıkacak kur farkının "kambiyo karı veya zararı" olarak değerlendirilmesi ve yapılacak yevmiye kaydı ile düzeltilmesi gerekmektedir. Konu, muhasebe uygulamalarına ilişkin olup yapılacak kaydın, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlere göre işlem yapılmasını gerektirmektedir.

Giriş Yap Hesap Oluştur